Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου 2008

Έντυπο Γ’: Προτάσεις-υποδείξεις επιμόρφωσης ΠΕ04

Από τις Γραφικες Παραστασεις στην Προσομοιωση Κινησης

στο Εκπαιδευτικο Λογισμικο Modellus


 1. Εισαγωγή

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές:
Φυσική-Μηχανική (Γράφημα θέσης – χρόνου), Διαδικασίες μάθησης στις Φυσικές Επιστήμες.

Τάξεις - Συμβατότητα με το Α.Π.Σ.
Φυσική Α’ τάξης Λυκείου. Προβλέπεται στο Α.Π. η διδασκαλία της ενότητας «Κινηματική».

Οργάνωση της διδασκαλίας & απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή
Οι επιμορφούμενοι εργάζονται σε ομάδες 2-3 ατόμων. Εκπαιδευτικό Λογισμικό: πρόγραμμα «Γραφική παράσταση θέσης - χρόνου» του MODELLUS.

Επιμορφωτικοί στόχοι

 • Η κατανόηση των ιδεών των μαθητών και του ρόλου τους στη μαθησιακή διαδικασία.

 • Η διαχείριση των ιδεών των μαθητών στη διδασκαλία:

(α) Σχεδίαση της διδασκαλίας με βάση τη διαδικασία «Πρόβλεψη, επιβεβαίωση, συμπεράσματα).

(β) Διαχείριση ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας.

Εκτιμώμενη διάρκεια
Τέσσερις (4) διδακτικές ώρες για την εφαρμογή του διδακτικού σεναρίου στην επιμόρφωση.

 1. Προτεινόμενες Δραστηριότητες

Α. Το Πρώτο 2-ωρο

Α.1 Κάθε ομάδα εφαρμόζει ένα από τα τρία «Φύλλα Εργασίας» που αναφέρονται στις ευθύγραμμες κινήσεις. Κατά την εφαρμογή ακολουθούνται πιστά οι «οδηγίες» του φύλλου εργασίας και καταγράφονται όλες οι απαντήσεις στα ερωτήματα.

Οι επιμορφούμενοι αναγνωρίζουν και καταγράφουν:

Τις δυσκολίες που ενδεχόμενα θα συναντήσουν οι μαθητές.
Τους διδακτικούς στόχους των φύλλων εργασίας.
Τις αρχές σχεδίασης των φύλλων εργασίας.
Τα πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα μιας δραστηριότητας
Τα πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας.

Α.2 Αναλυτική συζήτηση για τις απόψεις κατέγραψαν οι ομάδες στην προηγούμενη δραστηριότητα (Α.1).

Η συζήτηση εμπλουτίζεται με τα ερωτήματα:
Ποιες άλλες δυσκολίες συναντά ένας μαθητής της Α’ Λυκείου στην ενότητα του κεφαλαίου της «Γραφικής παράστασης θέσης - χρόνου»;
Ποιες από αυτές θα μπορούσε να διαχειριστεί μια διδασκαλία με προσομοιώσεις ή animation;

Α.3 Κάθε ομάδα αναλαμβάνει τη σχεδίαση ωριαίας διδασκαλίας με φύλλο εργασίας που αξιοποιεί το εκπαιδευτικό λογισμικό για την αντιμετώπιση μιας ή περισσοτέρων δυσκολιών που έχουν καταγραφεί στη συζήτηση που προηγήθηκε (Α.2).

Β. Το δεύτερο 2-ωρο

Β.1 Κάθε ομάδα παρουσιάζει το «Φύλλο Εργασίας» που σχεδίασε.

Β.2 Επιλέγεται ένα από τα φύλλα εργασίας και το εφαρμόζουν όλες οι ομάδες αναλυτικά.

Β. 3 Αναλυτική συζήτηση για:
Δυσκολίες που μπορεί να συναντήσουν οι μαθητές κατά την εφαρμογή του.
Αν υλοποιούνται οι διδακτικοί στόχοι του φύλλου εργασίας.
Αν υλοποιούνται οι αρχές σχεδίασης των φύλλων εργασίας.
Πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα της δραστηριότητας
Δυσκολίες που πιθανόν να προκύψουν από την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία.

 1. Διδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της σχέσης της θερμιδομετρίας

Η προτεινόμενη οργάνωση της διδασκαλίας παρουσιάζεται αναλυτικά στο οδηγό οργάνωσης της διδασκαλίας (Έντυπο Β’).

 1. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 1. Arons, A. (1992). Οδηγός διδασκαλίας της Φυσικής (μετάφραση – επιμέλεια Α. Βαλαδάκης), εκδόσεις Τροχαλία, Αθήνα.

 2. Osborne, J. & Freeman, J. (1989). Teaching Physics. A guide for the non – specialist. Cambridge University Press.

 3. Δαπόντες, Ν., Κασσέτας, Α., Μουρίκης, Σ., Σκιαθίτης (1984). Φυσική Α’ τάξης Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (ΕΠΛ), έκδοση ΟΕΔΒ, Αθήνα.

 4. Βλάχος Ι. (2004): Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες. Η πρόταση της Εποικοδόμησης, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα.

 5. Leimegnan, G & Weil-Barais, A. (1997): Η οικοδόμηση των εννοιών στη φυσική (Επιμέλεια - μετάφραση Ν. Δαπόντες, Α. Δημητρακοπούλου) εκδ. ΤΥΠΩΘΗΤΩ-Γιώργος Δαρδανός 1997.

 6. Τζιμογιάννης, Α. & Μικρόπουλος Τ. (1998). Η συμβολή των προσομοιώσεων στην κινηματική, Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου: Διδακτική των Φυσικών Επιστημών και εφαρμογή των Νέων τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, Θεσσαλονίκη 29-31 Μαίου 1998.

 7. Δαπόντες, Ν. & Κασσέτας Α. (1996): Οδηγίες για τη διδασκαλία της Φυσικής Α΄ Λυκείου, ΥΠΕΠΘ, Π.Ι.Από τις Γραφικές Παραστάσεις στην Προσομοίωση Κίνησης στο «MODELLUS» 1

Δεν υπάρχουν σχόλια: