Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2008

Σενάριο στη Χημεία Β'-Γ' Γυμνασίου

Πειραματικές Διαδικασίες Στο Εικονικό Εργαστήριο ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

«Ο ΘΑΥΜΑΣΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ»

· ΤO pH ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΟΞΕΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ.

· Η ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΑΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ pH.

· ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΕ ΟΞΙΝΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ.

1 Εισαγωγή

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές:

Χημεία: Οξέα βάσεις και άλατα.

Τάξεις - Συμβατότητα με το Α.Π.Σ.

Χημεία Γ’ τάξης Γυμνασίου, μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί άνετα και στην 1η Λυκείου.

Οργάνωση της διδασκαλίας & απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή

Οι επιμορφούμενοι εργάζονται σε ομάδες 2-3 ατόμων. Λογισμικό: «Ο θαυμαστός κόσμος της Χημείας για το Γυμνάσιο».

Επιμορφωτικοί στόχοι

· Η κατανόηση των ιδεών των μαθητών και του ρόλου τους στη μαθησιακή διαδικασία.

· Η διαχείριση των ιδεών των μαθητών στη διδασκαλία:

(α) Σχεδίαση της διδασκαλίας με βάση τη διαδικασία «πρόβλεψη – πειραματικός έλεγχος – εξήγηση».

(β) Διαχείριση ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας.

Εκτιμώμενη διάρκεια
Έξι (6) διδακτικές ώρες για την εφαρμογή του διδακτικού σεναρίου στην επιμόρφωση.

2 Προτεινόμενες Δραστηριότητες

Α. Πρώτο επιμορφωτικό 3-ωρο

Α.1 Κάθε ομάδα εφαρμόζει ένα από τα τρία φύλλα εργασίας που αφορούν την αραίωση των διαλυμάτων, το pH ή το χρώμα των δεικτών σε διαλύματα. Κατά την εφαρμογή γίνονται αναλυτικά όλοι οι υπολογισμοί και γράφονται οι απαντήσεις στις ερωτήσεις τους. Οι επιμορφούμενοι αναγνωρίζουν και καταγράφουν:

· Τις δυσκολίες που μπορεί να συναντήσουν οι μαθητές.

· Τους διδακτικούς στόχους των φύλλων εργασίας.

· Τις αρχές σχεδίασης των φύλλων εργασίας.

· Τα πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα ενός εικονικού εργαστηρίου.

· Τα πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας.

Α.2 Αναλυτική συζήτηση για τις απόψεις που κατέγραψαν οι ομάδες στην προηγούμενη δραστηριότητα (Α.1). Η συζήτηση εμπλουτίζεται με τα ερωτήματα:

  • Ποιες άλλες δυσκολίες συναντά ένας μαθητής γυμνασίου στο κεφάλαιο «Οξέα, βάσεις και άλατα»;
  • Ποιες από αυτές θα μπορούσε να διαχειριστεί διδασκαλία με εικονικό εργαστήριο;

Α.3 Κάθε ομάδα αναλαμβάνει τη σχεδίαση ωριαίας διδασκαλίας με φύλλο εργασίας που αξιοποιεί το εικονικό εργαστήριο για την αντιμετώπιση μιας ή περισσοτέρων δυσκολιών που έχουν καταγραφεί στη συζήτηση που προηγήθηκε (Α.2).

Β. Δεύτερο επιμορφωτικό 3-ωρο

Β.1 Κάθε ομάδα παρουσιάζει το φύλλο εργασίας που σχεδίασε.

Β.2 Επιλέγεται ένα από τα φύλλα εργασίας και το εφαρμόζουν όλες οι ομάδες αναλυτικά.

Β.3 Αναλυτική συζήτηση για:

· Δυσκολίες που μπορεί να συναντήσουν οι μαθητές κατά την εφαρμογή του.

· Αν υλοποιούνται οι διδακτικοί στόχοι του φύλλου εργασίας.

· Αν υλοποιούνται οι αρχές σχεδίασης των φύλλων εργασίας.

· Πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα ενός εικονικού εργαστηρίου.

· Δυσκολίες που πιθανόν να προκύψουν από την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία.

3 Διδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία των οξεων, βασεων και αλατων.

Η προτεινόμενη οργάνωση της διδασκαλίας παρουσιάζεται αναλυτικά στο οδηγό οργάνωσης της διδασκαλίας (Έντυπο Β’).

4 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. «Υποστηρικτικό Εκπαιδευτικό Λογισμικού για το Μάθημα της Χημείας Γυμνασίου»

Μ. Π. Σιγάλας, Α. Δ. Γιαννακουδάκης, Χ. Τζουγκράκη, Β. Αγγελόπουλος, Α. Τζαμτζής και Ν. Δ. Χαριστός.

Πρακτικά του “14ου Σεμιναρίου «Διδακτική της Χημείας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση»”, CD-ROΜ, Θεσσαλονίκη (2004).
(Από το επιμορφωτικό υλικό του ΙΤΥ)

Δεν υπάρχουν σχόλια: