Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου 2008

Σενάριο στη Γεωλογία-Γεωγραφία Α'-Γ' Γυμνασίου

Σεισμοί και Ηφαίστεια - Κινησεις Λιθοσφαιρικων Πλακων
με το λογισμικό «Γεωλογία-Γεωγραφία Α΄ & Β΄ Γυμνασίου»

1 Εισαγωγή

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές:
Γεωγραφία, Γεωλογία, Διαδικασίες μάθησης στις Φυσικές Επιστήμες.

Τάξεις - Συμβατότητα με το Α.Π.Σ.
Γεωγραφία Α’ τάξης Γυμνασίου. Προβλέπεται στο Α.Π.Σ. η διδασκαλία της ενότητας «ΣΕΙΣΜΟΙ-.ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ-.ΚΙΝΗΣΗ ΛΙΘΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ».

Οργάνωση της διδασκαλίας & απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή
Οι επιμορφούμενοι εργάζονται σε ομάδες 2-3 ατόμων. Λογισμικό: ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ-ΓΕΩΛΟΓΙΑ Α΄ ΚΑΙ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Επιμορφωτικοί στόχοι

· Η κατανόηση των ιδεών των μαθητών και του ρόλου τους στη μαθησιακή διαδικασία.

· Η διαχείριση των ιδεών των μαθητών στη διδασκαλία:

(α) Σχεδίαση της διδασκαλίας με βάση τη διαδικασία- διαπίστωση των εναλλακτικών ιδεών των μαθητών - συλλογή πληροφοριών, παρατήρηση εικόνων, παρουσίαση προσομοιώσεων-συμπέρασμα, ανατροπή των λανθασμένων ιδεών, οικοδόμηση των νέων».

(β) Διαχείριση ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας.

Εκτιμώμενη διάρκεια
Έξι (6) διδακτικές ώρες για την εφαρμογή του διδακτικού σεναρίου στην επιμόρφωση.

2 Προτεινόμενες Δραστηριότητες

Α. Πρώτο επιμορφωτικό 3-ωρο

Α.1 Οι επιμορφούμενοι δημιουργούν τρεις ομάδες που κάθε μια δουλεύει ένα από τα τρία φύλλα για τη διδασκαλία των σεισμών, των ηφαιστείων και των λιθοσφαιρικών πλακών. Γράφουν τις απαντήσεις τους και σημειώνουν για να συζητήσουν και να κρίνουν
Αν τα φύλλα εργασίας απαντώνται εύκολα ή έχουν κάποιες δυσκολίες.
Αν οι οδηγίες στα φύλλα εργασίας είναι σαφείς ή χρειάζονται περισσότερες διευκρινήσεις.
Αν τα φύλλα εργασίας εξυπηρετούν τους στόχους τους.
Αν τα φύλλα εργασίας βοηθάνε στην οικοδόμηση ορθών επιστημονικών εννοιών
Αν οι κάρτες του λογισμικού που έχουν επιλεγεί εξυπηρετούν στην κατανόηση εννοιών και διαδικασιών.
Αν η εκπαιδευτική διαδικασία κυλάει ευχάριστα ή είναι πληκτική
Αν η συμμετοχή των μαθητών είναι πιο ενεργητική.

Α.2 Οι επιμορφούμενοι συζητούν και καταγράφουν τις εναλλακτικές ιδέες των μαθητών σε θέματα όπως:
θερμότητα του εσωτερικού της γης, ύπαρξη λιθοσφαιρικών πλακών,
κίνηση λιθοσφαιρικών πλακών, ύπαρξη του μάγματος κάτω από τα ηφαίστεια,
εμφάνιση των ηφαιστείων και των σεισμών.

Συμπληρώνουν και προσθέτουν εναλλακτικές ιδέες των μαθητών που οι ίδιοι πιθανώς έχουν εντοπίσει, σχετικές με τα θέματα αυτά. Προβληματίζονται για το πώς μπορούν να ανασκευαστούν οι ιδέες των παιδιών με τη βοήθεια του υπολογιστή.

Α.3 Κάθε ομάδα λαμβάνοντας υπόψη της τις κρίσεις και τις παρατηρήσεις της αναλαμβάνει να σχεδιάσει ωριαίες διδασκαλίες με φύλλα εργασίας που αξιοποιούν το λογισμικό για την αντιμετώπιση μιας ή περισσοτέρων δυσκολιών που έχουν καταγραφεί στη συζήτηση που προηγήθηκε (Α.2).

Β. Δεύτερο επιμορφωτικό 3-ωρο

Β.1 Κάθε ομάδα παρουσιάζει το φύλλο εργασίας που σχεδίασε.

Β.2 Επιλέγεται ένα από τα φύλλα εργασίας και το εφαρμόζουν όλες οι ομάδες αναλυτικά.

Β.3 Αναλυτική συζήτηση για:
Δυσκολίες που μπορεί να συναντήσουν οι μαθητές κατά την εφαρμογή του.
Αν υλοποιούνται οι διδακτικοί στόχοι του φύλλου εργασίας.
Αν υλοποιούνται οι αρχές σχεδίασης των φύλλων εργασίας.
Πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα ενός εικονικού εργαστηρίου.
Δυσκολίες που πιθανόν να προκύψουν από την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία.

3 Διδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της σχέσης της θερμιδομετρίας

Η προτεινόμενη οργάνωση της διδασκαλίας παρουσιάζεται αναλυτικά στο οδηγό οργάνωσης της διδασκαλίας (Έντυπο Β’).

4 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Βασάλα, Π. (2005). Μαθαίνοντας για τους Σεισμούς. Διαθεματική προσέγγιση. Αθήνα: Τυπωθήτω.

2. Ιωαννίδου, Ι., Βοσνιάδου, Σ. (1997). Διαισθητική Γνώση των παιδιών για σεισμούς και ηφαίστεια. Στο Γ. Θ. Καλκάνης (επιμ.) Πρακτικά Συνεδρίου «Οι Φυσικές Επιστήμες και η Τεχνολογία στην Α΄βάθµια Εκπαίδευση», 29-34.

3. Μπέλλου, Ι. (2002). Διδακτική Παρέμβαση στο Μάθημα της Γεωγραφίας με τη συνδρομή του Εκπαιδευτικού Λογισμικού "Γεωμορφές". Στο Α. Δημητρακοπούλου (επιμ.) Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου “Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση”.

4. Κατσίκης, Α. (1995). Διεθνές TEST Γεωγραφίας INTER GEO. Εφαρμογή – Αξιολόγηση αποτελεσμάτων – Συμπεράσματα. Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Γεωγραφικού Συνεδρίου της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας, 751-763.

5. Κουλαϊδής, Β. (επιμ.) (1994). Αναπαραστάσεις του Φυσικού Κόσμου. Εκδόσεις GUTENBERG. Αθήνα.

6. Allain, J.-Ch. (1995). Séismes, éruptions volcaniques, intérieur de la Terre: conceptions d’élèves de huit à dix ans. Revue Aster No 20, 43-60.

(10/10/2007, http://www.dijon.iufm.fr/spip.php?article435)

7. Allain, J.-Ch. (1995). Un dispositif didactique utilisant des images pour faire évoluer les conceptions des élèves de dix ans sur les séismes, Revue Aster No21, 109-135.

8. Allain, J.-Ch. (1996). On T.V., I saw…why there are earthquakes or Pictures for learning science. Στο A. Giordan και Y. Girault (επιμ.) The new learning models, Nice: Z’éditions, 254-265.

9. Allain, J.-Ch. (1997). Conceptions des élèves de 8-10 ans sur les séismes et activités sur des images. Institut Universitaire de Formation des Maîtres de Bourgogne, Equipe INRP.

(10/10/2007, http://www.dijon.iufm.fr/spip.php?article436)

10. Dal, B. (2005). Les conceptions initiales des élèves turcs de CM2 relatives aux séismes, Cybergeo, Epistémologie, Histoire, Didactique, article 326.

(10/10/2007, http://www.cybergeo.eu/index3013.html)
(Από το επιμορφωτικό υλικό του ΙΤΥ)

Δεν υπάρχουν σχόλια: