Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου 2008

Σενάριο στο Irydium

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ pH
ΤΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΛΑΤΩΝ
• NaCl
• NH4Cl.
• CH3COONa.
ΣΤΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «IrYdium»
1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές:
Χημεία: Οξέα Βάσεις και Ιοντική ισορροπία.
Τάξεις - Συμβατότητα με το Α.Π.Σ.
Χημεία Γ’ τάξης Λυκείου.
Οργάνωση της διδασκαλίας & απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή
Οι επιμορφούμενοι εργάζονται σε ομάδες 2-3 ατόμων. Λογισμικό: «IrYdium».
Επιμορφωτικοί στόχοι
• Η κατανόηση των ιδεών των μαθητών και του ρόλου τους στη μαθησιακή διαδικασία.
• Η διαχείριση των ιδεών των μαθητών στη διδασκαλία:
(α) Σχεδίαση της διδασκαλίας με βάση τη διαδικασία «πρόβλεψη – πειραματικός έλεγχος – εξήγηση».
(β) Διαχείριση ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας.
Εκτιμώμενη διάρκεια
Έξι (6) διδακτικές ώρες για την εφαρμογή του διδακτικού σεναρίου στην επιμόρφωση.
2 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Α. Πρώτο επιμορφωτικό 3-ωρο
Α.1 Κάθε ομάδα εφαρμόζει ένα από τα τρία φύλλα εργασίας που αφορούν την σύνθεση και τον υπολογισμός του pH των διαλυμάτων των παρακάτω αλάτων:
NaCl, NH4Cl, CH3COONa.
Κατά την εφαρμογή γίνονται αναλυτικά όλοι οι υπολογισμοί και γράφονται οι απαντήσεις στις ερωτήσεις τους. Οι επιμορφούμενοι αναγνωρίζουν και καταγράφουν:
• Τις δυσκολίες που μπορεί να συναντήσουν οι μαθητές.
• Τους διδακτικούς στόχους των φύλλων εργασίας.
• Τις αρχές σχεδίασης των φύλλων εργασίας.
• Τα πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα ενός εικονικού εργαστηρίου.
• Τα πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας.
Α.2 Αναλυτική συζήτηση για τις απόψεις που κατέγραψαν οι ομάδες στην προηγούμενη δρα-στηριότητα (Α.1). Η συζήτηση εμπλουτίζεται με τα ερωτήματα:
• Ποιες άλλες δυσκολίες συναντά ένας μαθητής γυμνασίου στο κεφάλαιο που αφορά τα Οξέα τις Βάσεις και την Ιοντική ισορροπία;
• Ποιες από αυτές θα μπορούσε να διαχειριστεί διδασκαλία με εικονικό εργαστήριο;
Α.3 Κάθε ομάδα αναλαμβάνει τη σχεδίαση ωριαίας διδασκαλίας με φύλλο εργασίας που αξιο-ποιεί το εικονικό εργαστήριο για την αντιμετώπιση μιας ή περισσοτέρων δυσκολιών που έχουν καταγραφεί στη συζήτηση που προηγήθηκε (Α.2).
Β. Δεύτερο επιμορφωτικό 3-ωρο
Β.1 Κάθε ομάδα παρουσιάζει το φύλλο εργασίας που σχεδίασε.
Β.2 Επιλέγεται ένα από τα φύλλα εργασίας και το εφαρμόζουν όλες οι ομάδες αναλυτικά.
Β.3 Αναλυτική συζήτηση για:
• Δυσκολίες που μπορεί να συναντήσουν οι μαθητές κατά την εφαρμογή του.
• Αν υλοποιούνται οι διδακτικοί στόχοι του φύλλου εργασίας.
• Αν υλοποιούνται οι αρχές σχεδίασης των φύλλων εργασίας.
• Πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα ενός εικονικού εργαστηρίου.
• Δυσκολίες που πιθανόν να προκύψουν από την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία.
3 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΑ ΑΕΡΙΑ
Η προτεινόμενη οργάνωση της διδασκαλίας παρουσιάζεται αναλυτικά στο οδηγό οργάνω-σης της διδασκαλίας (Έντυπο Β’).


(Από το επιμορφωτικό υλικό του ΙΤΥ)

Δεν υπάρχουν σχόλια: