Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2008

Σενάριο στη Βιολογία Α'-Γ' Σενάριο στη Βιολογία Α'-Γ' Γυμνασίου

Η Αναπαραγωγη στους Μονοκυτταρους Οργανισμους, στα Φυτα & στα Ζωαμε το λογισμικό «Βιολογία Α΄& Γ΄Γυμνασίου»
1 Εισαγωγή
Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές:Βιολογία-Αναπαραγωγή των οργανισμών, Διαδικασίες μάθησης στις Φυσικές Επιστήμες.
Τάξεις - Συμβατότητα με το Α.Π.Σ.
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α’ τάξης Γυμνασίου. Προβλέπεται στο Α.Π. η διδασκαλία της ενότητας «ΑΝΑΠΑΡΑ-ΓΩΓΗ-Στους μονοκύτταρους , στα φυτά, στους ζωικούς οργανισμούς, στον άνθρωπο».
Οργάνωση της διδασκαλίας & απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή
Οι επιμορφούμενοι εργάζονται σε ομάδες 2-3 ατόμων. Λογισμικό: «Βιολογία Α΄& Γ΄ Γυμνασίου»
Επιμορφωτικοί στόχοι
· Η κατανόηση των ιδεών των μαθητών και του ρόλου τους στη μαθησιακή διαδικασία.
· Η διαχείριση των ιδεών των μαθητών στη διδασκαλία:
(α) Σχεδίαση της διδασκαλίας με βάση τη διαπίστωση των εναλλακτικών ιδεών των μαθητών, τη συλλογή πληροφοριών, παρατήρηση εικόνων, παρουσίαση προσομοιώσεων-συμπερασμάτων, διαχείριση των εναλλακτικών ιδεών και την οικοδόμηση των νέων.
(β) Διαχείριση ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας.
Εκτιμώμενη διάρκειαΈξι (6) διδακτικές ώρες για την εφαρμογή του διδακτικού σεναρίου στην επιμόρφωση.
2 Προτεινόμενες Δραστηριότητες
Α. Πρώτο επιμορφωτικό 3-ωρο
Α.1 Με δεδομένο το ενδιαφέρον των μαθητών για τα θέματα της αναπαραγωγής είναι πολύ σημαντικό οι επιμορφούμενοι να συζητήσουν και να καταγράψουν τις εναλλακτικές ιδέες των μαθητών που έχουν αυτοί διαπιστώσει ή έχουν καταγραφεί από άλλους εκπαιδευτικούς, ώστε να οικοδομηθούν ορθές επιστημονικά αντιλήψεις για κάθε έννοια και λειτουργία. Π.χ. πολλοί μαθητές νομίζουν ότι τα ξερά φασόλια, τα ξερά κρεμμύδια δεν έχουν τίποτα ζωντανό.
Επίσης ένα θέμα που ίσως πρέπει να συζητηθεί είναι μία γενική αρχή της Βιολογίας, ότι δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι ένα οργάνο ή ένας οργανισμός είναι έτσι φτιαγμένος γιατί υπηρετεί μια σκοπιμότητα. Π.χ. Είναι ζουμερά τα αχλάδια για να τα τρώνε τα ζώα. Μυρί-ζουν τα λουλούδια για να προσελκύουν τα έντομα. Αυτές ίσως είναι και εναλλακτικές ιδέες των μαθητών που πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε εισάγοντάς τους σιγά-σιγά στο πλαίσιο της εξελικτικής θεωρίας.
Οι επιμορφούμενοι αναγνωρίζουν και καταγράφουν:
· Τις δυσκολίες που μπορεί να συναντήσουν οι μαθητές στην εφαρμογή των φύλλων εργασίας, αν κάθε φύλλο μπορεί να υλοποιηθεί στο χρονικό όριο που τίθεται.
· Αν οι οδηγίες πλοήγησης στα φύλλα εργασίας είναι σαφείς και εύκολα προβάλλονται οι κάρτες του λογισμικού.
· Αν οι κάρτες λογισμικού που έχουν επιλεγεί είναι οι πλέον κατάλληλες και ευκολύνουν στην κατανόηση των εννοιών και των λειτουργιών.
· Αν τα φύλλα εργασίας βοηθάνε στην οικοδόμηση ορθών επιστημονικών εννοιών.
· Αν τα φύλλα εργασίας υλοποιούν τους διδακτικούς στόχους που έχουν τεθεί.
· Τις αρχές σχεδίασης των φύλλων εργασίας.
· Τα πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα της διδασκαλίας με τη χρήση του λογισμικού.
· Τα πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας.
Α.2 Αναλυτική συζήτηση για τις απόψεις κατέγραψαν οι ομάδες στην προηγούμενη δραστηριότητα (Α.1). Η συζήτηση εμπλουτίζεται και με τα ερωτήματα:
· Ποιες άλλες δυσκολίες συναντά ένας μαθητής της Α΄ γυμνασίου στην ενότητα αυτή;
· Ποιες από αυτές θα μπορούσε να διαχειριστεί η διδασκαλία με τη χρήση του υπολογιστή;
Α.3 Κάθε ομάδα αναλαμβάνει τη σχεδίαση ωριαίας διδασκαλίας με φύλλο εργασίας που αξιο-ποιεί το λογισμικό για την αντιμετώπιση μιας ή περισσοτέρων δυσκολιών που έχουν κατα-γραφεί στη συζήτηση που προηγήθηκε (Α.2).
Β. Δεύτερο επιμορφωτικό 3-ωρο
Β.1 Κάθε ομάδα παρουσιάζει το φύλλο εργασίας που σχεδίασε.
Β.2 Επιλέγεται ένα από τα φύλλα εργασίας και το εφαρμόζουν όλες οι ομάδες αναλυτικά.
Β. 3 Αναλυτική συζήτηση για:
· Δυσκολίες που μπορεί να συναντήσουν οι μαθητές κατά την εφαρμογή του.
· Αν υλοποιούνται οι διδακτικοί στόχοι του φύλλου εργασίας.
· Αν υλοποιούνται οι αρχές σχεδίασης των φύλλων εργασίας.
· Πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα της διδασκαλίας με το λογισμικό «Βιολογία Α΄& Γ΄ Γυμνασίου»
· Δυσκολίες που πιθανόν να προκύψουν από την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία.
3 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Χριστοπούλου, Γ., Ζόγκζα, Β. (2004): Διδακτική Παρέμβαση στο Πλαίσιο του Εποικοδομισμού για την Ανθρώπινη Αναπαραγωγή. Στα Πρακτικά 2oυ Συνέδριου της Ένωσης για τη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών (ΕΔΙΦΕ), Καλαμάτα.
2. Χριστοπούλου, Γ., Ζόγκζα, Β. (2003): Οι ιδέες των παιδιών προσχολικής ηλικίας για την ανθρώπινη αναπαραγωγή. Στο Μ. Τσιτουρίδου (επιμ.), Οι Φυσικές Επιστήμες και οι Νέες Τεχνολογίες στην Προσχολική ηλικία. Θεσσαλονίκη: Τζιόλα.
3. Kwen, B.H. (2005): Teachers’ Misconceptions of Biological Science Concepts as Revealed in Science Examination Papers. AARE 2005, International Education Research Conference.
4. Mikropoulos, T., Katsikis, A., Nikolou, E., Tsakalis, P. (2003): Virtual environments in biology teaching. Journal of Biological Education 37(4).
5. Nguyen, S.P., Rosengren, K.S. (2004). Parental reports of children’s biological knowledge and misconceptions. International Journal of Behavioral Development 28(5).
6. Soyibo, K., Hudson, A. (2000): Effects of computer assisted instruction (CAI) on 11th graders' attitudes to biology and understanding of reproduction in plants and animals. Research in Science and Technological Education, 18(2).


(Από το επιμορφωτικό υλικό του ΙΤΥ)

Δεν υπάρχουν σχόλια: