Κυριακή, 21 Φεβρουαρίου 2010

Βιολογία Α΄-Γ΄ Γυµνασίου

«Βιολογία Α΄-Γ΄ Γυµνασίου»

Εισαγωγή
Η «Βιολογία Α΄-Γ΄ Γυµνασίου» είναι ένα διαδικτυακό περιβάλλον δραστηριοτήτων µε (α) πολυµεσικό υλικό, (β) προσοµοιώσεις, (γ) δοκιµασίες, (δ) παιχνίδια, παρουσιάσεις και άλλες υπερµεσικές εφαρµογές, που προορίζεται κυρίως για µαθητές Γυµνασίου, καλύπτοντας ένα µεγάλο µέρος από τους στόχους του αναλυτικού προγράµµατος των µαθηµάτων Βιολογίας Α΄ και Γ΄ Γυµνασίου.
Το λογισµικό δηµιουργήθηκε από οµάδα Βιολόγων και Προγραµµατιστών της τριτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Σχεδιάστηκε ως υποστηρικτικό υλικό του µαθήµατος της Βιολογίας της Α΄ και Γ΄ Γυµνασίου. Με τη συνδροµή των Σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφόρησης «Βιολογία Α΄-Γ΄ Γυµνασίου» καλύπτει βήµα-βήµα το σύνολο της διδακτέας ύλης. Περιέχει υλικό µε κείµενα, φωτογραφίες, κινούµενες εικόνες, έγχρωµα βίντεο, αφήγηση, -ευρετήριο και λίστα µε όρους που πρέπει να γνωρίζουν οι µαθητές και την επεξήγησή τους, καθώς και ενδιαφέροντα παιχνίδια µε θέµατα βιολογίας.
Αναπτύχθηκε και αξιολογήθηκε στο πλαίσιο της ∆ηµιουργίας Υποστηρικτικού Υλικού για το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και διατίθεται σε CD-ROM ή στο διαδίκτυο:
http://pi-schools.sch.gr/logismika1/gymnasio/
Το λογισµικό συνοδεύει το βιβλίο του µαθητή, το βιβλίο του καθηγητή, τον εργαστηριακό οδηγό και το τετράδιο εργασιών.

Κατηγορία(-ες) στην οποία ανήκει το λογισµικό
Το συγκεκριµένο λογισµικό εντάσσεται στην κατηγορία των υποστηρικτικών µέσων του µαθήµατος· όµως, λαµβάνοντας υπόψη τις προσφερόµενες δυνατότητές του, οδηγούµαστε στο συµπέρασµα ότι ανήκει σε δύο διαφορετικές κατηγορίες, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. Είναι ηλεκτρονικό βιβλίο που περιέχει πλήθος εύληπτων πληροφοριών και εικόνων, αλλά και προσοµοιώνει λειτουργίες οργάνων και οργανικών συστηµάτων. Το λογισµικό είναι πολύ εύκολο στη χρήση του και δεν χρειάζονται ιδιαίτερες γνώσεις υπολογιστή για να το τρέξει ο καθηγητής και ο µαθητής:
 
Εγχειρίδιο χρήσης και εγκατάστασης
Περιλαµβάνει εγχειρίδιο χρήσης µε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη χρήση του.

Παιδαγωγική αξιοποίηση του λογισµικού στη διδακτική πράξη
Το λογισµικό είναι σχεδιασµένο για χρήση σε συνθήκες σχολικού εργαστηρίου πληροφορικής µε επιβλέποντα καθηγητή. Ακολουθώντας τη διάταξη της ύλης του βιβλίου του µαθητή, µε πολύ απλά λόγια και εικόνες ή βίντεο, δίνει τη δυνατότητα στους µαθητές όλων των µαθησιακών επιπέδων να ασχοληθούν µε τα θέµατα που παρουσιάζονται και συντελεί ώστε να γίνει πιο εύληπτη η διδακτέα ύλη και άρτια η εµπέδωση των βιολογικών φαινοµένων και λειτουργιών.
Με λίγα λόγια και µε σαφή τρόπο παρουσιάζεται η λειτουργία κάθε οργάνου ή συστήµατος. Η κάλυψη της διδακτέας ύλης γίνεται πολύπλευρα και περιλαµβάνει θεωρία, προσοµοιώσεις της λειτουργίας των οργάνων και των οργανικών συστηµάτων, σχέδια, κινούµενες εικόνες, βίντεο κ.ά. Περιλαµβάνει επίσης ένα παιχνίδι γνώσεων.
Μπορεί να αξιοποιηθεί ως πηγή άντλησης υλικού, το οποίο ο εκπαιδευτικός χρησιµοποιεί για να προκαλέσει το ενδιαφέρον των µαθητών του, αλλά και για πραγµατοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, µε τις οποίες οι µαθητές µπορούν να αναπτύξουν επιστηµονικές δεξιότητες παρατηρώντας, αναζητώντας, υποθέτοντας, επιβεβαιώνοντας. Το λογισµικό µπορεί να αξιοποιηθεί µέσα σε µία τάξη ως εξής:
α) Παρουσίαση ενός µαθήµατος ανθρωπολογίας µε το βιντεοπροβολέα από τον ίδιο το
διδάσκοντα ή από µια οµάδα µαθητών.
β) ∆ιδασκαλία ενός µαθήµατος στο εργαστήριο υπολογιστών µε «Φύλλα Εργασίας» που προτείνονται στο τετράδιο εργασιών.
γ) Ενασχόληση των µαθητών µε εργασίες (projects) που απαιτούν προσοµοιώσεις και παρουσίασή τους στην τάξη

Επιµορφωτικό υλικό για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών

Χηµεία Β΄-Γ΄ Γυµνασίου

Χηµεία Β΄-Γ΄ Γυµνασίου: Ο Θαυµαστός Κόσµος της Χηµείας για το Γυµνάσιο

Εισαγωγή
To εκπαιδευτικό Λογισµικό «Χηµεία Β΄-Γ΄ Γυµνασίου: O θαυµαστός κόσµος της Χηµείας για
το Γυµνάσιο» περιλαµβάνει:
α) Ένα CD το οποίο καλύπτει πλήρως τη νέα διδακτέα ύλη της Χηµείας στις Β΄ και Γ΄ Γυµνασίου. Η κάλυψη της διδακτέας ύλης γίνεται πολύπλευρα και περιλαµβάνει θεωρία, προσοµοιώσεις πειραµάτων µε φύλλα εργασίας, µεγάλο αριθµό σχεδίων, εικόνων, βίντεο κ.ά. Περιλαµβάνει επίσης τις βιογραφίες σηµαντικών Χηµικών, λεξικό χηµικών όρων, χρήσιµες υπερσυνδέσεις, ενώ η κάλυψη της ύλης γίνεται µε τη µεγαλύτερη δυνατή διαθεµατικότητα. Το λογισµικό αυτό έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου: http://pi-schools.sch.gr/logismika1/gymnasio/
β) Εγχειρίδιο χρήσης στα Ελληνικά. Το λογισµικό δηµιουργήθηκε από οµάδα Χηµικών της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης µε έδρα το
Τµήµα Χηµείας του Α.Π.Θ. αλλά και Χηµικών από τη δευτεροβάθµια Εκπαίδευση.
Αναπτύχθηκε και αξιολογήθηκε στο πλαίσιο της ∆ηµιουργίας Υποστηρικτικού Υλικού για το
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και διατίθεται σε CD-ROM.
Κατηγορία(-ες) στην οποία ανήκει το λογισµικό
Το συγκεκριµένο λογισµικό θα µπορούσε να ενταχθεί στην κατηγορία «Υπερκείµενα και Ηλεκτρονικά βιβλία πολυµέσων». Λαµβάνοντας επίσης υπόψη τις προσφερόµενες δυνατότητές του, οδηγούµαστε στο συµπέρασµα ότι αυτό το λογισµικό ανήκει στην κατηγορία των «Συστηµάτων Προσοµοιώσεων»


«Ο θαυµαστός κόσµος της Χηµείας για το Γυµνάσιο» θεωρείται ότι ανήκει στην κατηγορία «Υπερκείµενα και Ηλεκτρονικά βιβλία πολυµέσων», διότι καλύπτει βασικά την ύλη της Χηµείας στο Γυµνάσιο µε τη βοήθεια πολυµέσων, όπως εικόνες, βίντεο, σχέδια, εικονικά εργαστήρια κ.λπ. Επίσης, θεωρείται λογισµικό προσοµοίωσης, αφού σε αυτό προσοµοιώνονται διεργασίες και φαινόµενα της Χηµείας.
Συνοδευτικά εγχειρίδια για το διδάσκοντα και το µαθητή
Το λογισµικό συνοδεύει Εγχειρίδιο χρήσης στα Ελληνικά, ενώ ο χρήστης του λογισµικού έχει ανά πάσα στιγµή στη διάθεσή του ειδικό υπερσύνδεσµο (κουµπί) που παραπέµπει στη βοήθεια για το Λογισµικό. Επιπλέον προσφέρεται και ένα σύνολο δραστηριοτήτων (25 συνολικά Παιδαγωγικών Σεναρίων που αναφέρονται στη Χηµεία) κατάλληλων για τη διδασκαλία µε τη χρήση λογισµικού στο Γυµνάσιο:
 
 


Κάθε «Φύλλο Εργασίας» χαρακτηρίζεται από µια συγκεκριµένη δοµή, που προέρχεται από την εφαρµογή της γνωστής στρατηγικής «Πρόβλεψη - Επιβεβαίωση - Συµπεράσµατα».
Εγχειρίδιο χρήσης και εγκατάστασης
Το λογισµικό συνοδεύει εγχειρίδιο χρήσης και εγκατάστασης, ενώ το ίδιο κείµενο είναι ενσωµατωµένο και στο λογισµικό. Στην αρχική οθόνη του λογισµικού υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες για την εγκατάσταση του λογισµικού, πληροφορίες για τις απαιτήσεις του λογισµικού σε σχέση µε το hardware, καθώς και πληροφορίες για την εγκατάσταση των βοηθητικών προγραµµάτων που απαιτούνται για τη λειτουργία του λογισµικού, π.χ. Flash κ.ά.
Παιδαγωγική αξιοποίηση του λογισµικού στη διδακτική πράξη
Ο διδάσκων και οι µαθητές που το χρησιµοποιούν δεν χρειάζεται να γνωρίζουν κάποια γλώσσα προγραµµατισµού. Στην πραγµατικότητα το λογισµικό συνιστά ένα ηλεκτρονικό βιβλίο Πολυµέσων και ταυτόχρονα ένα εικονικό «Χηµικό Εργαστήριο». Λαµβάνοντας υπόψη ότι διατίθεται δωρεάν σε όλους για εκπαιδευτικούς σκοπούς µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε διαφορετικούς τρόπους: α) Παρουσίαση ενός πειράµατος χηµείας µε το βιντεοπροβολέα, από τον ίδιο το διδάσκοντα ή
από µια οµάδα µαθητών. β) ∆ιδασκαλία ενός µαθήµατος στο εργαστήριο υπολογιστών µε έτοιµα «Σενάρια» και
«Φύλλα Εργασίας». Οι µαθητές εργάζονται σε οµάδες.

γ) Ενασχόληση των µαθητών µε εργασίες (projects) που απαιτούν προσοµοιώσεις φαινοµένων και παρουσίασή τους στην τάξη.
∆ιάχυση του λογισµικού - Υποστήριξη
Το λογισµικό αυτό θα διανεµηθεί µε την µορφή του CD σε όλα τα Γυµνάσια της χώρας. Επιπλέον, είναι αναρτηµένο στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου: http://pi-schools.sch.gr/logismika1/gymnasio/

Επιµορφωτικό υλικό για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών ΠΕ04

Φυσική Β΄-Γ' Γυμνασίου

«Φυσική Β΄-Γ' Γυμνασίου: Ένα Υπέροχο Ταξίδι στον Κόσμο της ΦΥΣΙΚΗΣ για τα Παιδιά του Γυµνασίου»

Εισαγωγή

Η «Φυσική Β΄-Γ' Γυμνασίου» είναι ένα διαδικτυακό περιβάλλον δραστηριοτήτων µε (α) πολυµεσικό υλικό, (β) προσομοιώσεις, (γ) δοκιμασίες, (δ) παρουσιάσεις διαθεµατικές και άλλες υπερµεσικές εφαρμογές, το οποίο προορίζεται κυρίως για μαθητές Γυμνασίου (για την υποστήριξη και εµπλουτισµό της διδασκαλίας της Φυσικής Β΄ και Γ' Γυμνασίου).

Περιλαμβάνει παρατηρήσεις φαινόμενων, εξηγήσεις, προσομοιώσεις πειραμάτων, μεγάλο αριθμό εικόνων, κινουμένων σχεδίων κ.ά. Περιλαμβάνει επίσης τις βιογραφίες σημαντικών επιστημόνων, λεξικό όρων, χρήσιμες υπερσυνδέσεις.

Το λογισμικό δημιουργήθηκε από ομάδα Φυσικών της τριτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, µε έδρα το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ. Αναπτύχθηκε και αξιολογήθηκε στο πλαίσιο της Δημιουργίας Υποστηρικτικού Υλικού για το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και διατίθεται σε CD-ROM, το οποίο περιέχει σε ηλεκτρονική µμορφή εγχειρίδιο χρήσης στα ελληνικά.

Κατηγορία(-ες) στην οποία ανήκει το λογισμικό

Λαμβάνοντας υπόψη τις προσφερόμενες δυνατότητές του, οδηγούμαστε στο συµπέρασμα ότι αυτό το λογισμικό ανήκει σε δύο διαφορετικές κατηγορίες, όπως φαίνεται στον πίνακα:


Το λογισμικό αποτελεί τράπεζα αλληλεπιδραστικού υλικού πολυμέσων, κατάλληλα επιλεγμένων για την εικονοποίηση θεμάτων - διδακτικών ενοτήτων από τη Θερμότητα, τον Ηλεκτρισμό, την Πίεση στα αέρια και την Πυρηνική Φυσική. Κείμενο, εικόνες, βίντεο, προσομοιώσεις και εικονικά πειράματα προσεγγίζουν θεματικά, διαθεµατικά και διεπιστημονικά τις ενότητες:

1. Πίεση στα αέρια
2. Τήξη - Πήξη
3. Βρασμός 4. Εξάτμιση
5. Υγροποίηση Συμπύκνωση
6. Η διαστολή του νερού
7. Διάδοση Θερμότητας µε Αγωγή
8. Διάδοση Θερμότητας µε Μεταφορά
9. Διάδοση Θερμότητας µε Ακτινοβολία
10. Ηλέκτριση - Φόρτιση µε τριβή
12. Ηλέκτριση-Φόρτιση µε επαφή
13. Ηλέκτριση από απόσταση (επαγωγή-πόλωση)
14. Τι είναι η αντίσταση σε έναν μεταλλικό
15. Το ηλεκτρικό κύκλωμα αγωγό;
16. Αντιστάτες σε σειρά και παράλληλα
17. Μηχανισμοί ραδιενεργών διασπάσεων
18. Πυρηνική Σχάση - Σύντηξη

Το πολυµεσικό υλικό είναι φωτογραφίες, κινούμενες εικόνες (σε μορφή animated gif ή swf), προσομοιώσεις, βίντεο, προτάσεις διαθεµατικών συνεργατικών εργασιών. Η κατανοµή του είναι δενδρική, δηλαδή από ένα βασικό αρχείο/οθόνη οι σύνδεσµοι απλώνονται σε φακέλους για το κάθε κεφάλαιο/ενότητα και ο κάθε φάκελος εμπεριέχει σε ξεχωριστούς υποφακέλους τα αντίστοιχα υποκεφάλαια. Ο χρήστης μπορεί να πλοηγείται τόσο σειριακά όσο και µη γραμμικά, ανάλογα µε την επιλογή του.

Το πολυµεσικό υλικό κάθε θέματος διαρθρώνεται περισσότερο ως τράπεζα «ψηφίδων υλικού» παρά ως μια «διδακτική σειρά» µε κατευθυνόμενη πλοήγηση, ώστε οι εκπαιδευτικοί να μπορούν εύκολα να τις διαχειρίζονται και να τις εντάσσουν στο μάθημα τους, είτε στην τάξη είτε ως προτροπή στους μαθητές για ενασχόληση στο σπίτι σύμφωνα και µε τις συστάσεις του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Οι «ψηφίδες υλικού» κάθε θέματος κατανέμονται σε δύο επάλληλους κύκλους. Στον εσωτερικό κύκλο της διερεύνησης (µε ψηφίδες δοµηµένης παρατήρησης και ανάδειξης ερωτημάτων, εξηγήσεων σε μακροσκοπικό και μικροσκοπικό επίπεδο, πειραµατισµού, επέκτασης στη μελέτη των παραμέτρων που επηρεάζουν την εξέλιξη των φαινόμενων) και στον εξωτερικό κύκλο «Επιστήμη και Καθημερινή Ζωή» (µε ψηφίδες παραδειγμάτων και εφαρμογών από την καθημερινή ζωή, την τεχνολογία και την ιστορία, βίντεο, πρόσθετο υλικό µε διαθεµατική προσέγγιση, βιογραφικά στοιχεία μεγάλων επιστημόνων και λεξικό ορολογίας).

Συνοδευτικά εγχειρίδια για το διδάσκοντα και το μαθητή

Εγχειρίδιο χρήσης και εγκατάστασης

Το λογισμικό συνοδεύει εγχειρίδιο χρήσης και εγκατάστασης, ενώ το ίδιο κείμενο είναι ενσωµατωµένο και στο λογισμικό. Στην αρχική οθόνη του λογισμικού υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες για την εγκατάσταση του λογισμικού, καθώς και πληροφορίες για τις απαιτήσεις του λογισμικού σε σχέση µε το hardware.

Παιδαγωγική αξιοποίηση του λογισμικού στη διδακτική πράξη

Το λογισμικό δίνει έμφαση στη διερεύνηση και στην εμπλοκή του μαθητή σε αυθεντικές δραστηριότητες που αναφέρονται σε γεγονότα της καθημερινής ζωής και εμπειρίας· έτσι υποστηρίζει τη δημιουργική δραστηριότητα του μαθητή. Λαμβάνει υπόψη τις βασισμένες στην εμπειρία αναπαραστάσεις του μαθητή για τον πραγματικό κόσμο, επιτρέποντας του να τις εξωτερικεύει, ώστε ο ίδιος να ελέγχει την ισχύ τους και να έρχεται αντιμέτωπος µε τις παρανοήσεις του.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί µε διαφορετικούς τρόπους:

α) Παρουσίαση ενός θέματος µε το βιντεοπροβολέα από τον ίδιο το διδάσκοντα ή από μια ομάδα μαθητών.

β) Διδασκαλία ενός μαθήματος στο εργαστήριο υπολογιστών µε έτοιμα «Σενάρια» και «Φύλλα Εργασίας». Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες.

γ) Ενασχόληση των μαθητών στο σπίτι µε εργασίες (projects) που απαιτούν προσομοιώσεις φαινόμενων και παρουσίασή τους στην τάξη.

Διάχυση του λογισμικού – Υποστήριξη

Το λογισμικό αυτό θα διανεμηθεί µε την μορφή του CD σε όλα τα Γυµνάσια της χώρας. Επίσης, είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου: http://pi-schools.sch.gr/logismika1/gymnasio/
Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ΠΕ04 του ΕΑΙΤΥ

Εφαρµογές του διαδικτύου στη διδασκαλία των Φυσικών επιστημών

Εκπαιδευτικό λογισμικό για τα μαθήματα φυσικών επιστημών

Σάββατο, 20 Φεβρουαρίου 2010

Η Ζώνη επικείμενης Ανάπτυξης του Vygotsky

Παρακολουθείστε το παράδειγμα (σε Flash):


Ορολογία:
ZPD="Zone of Proximal Developement"=Ζώνη Επικείμενης Ανάπτυξης

ΜΚΟ="Most Knowledgeable Other"=Σημαντικός Αλλος

Από την ιστοσελίδα http://simplypsychology.pwp.blueyonder.co.uk/

Τρίτη, 16 Φεβρουαρίου 2010

Κατεβάστε το υλικό επιμόρφωσης

Επειδή πιθανόν να μη θέλετε να συνδεθείτε με τον κόμβο της επιμόρφωσης http://b-epipedo2.cti.gr/ και επιπλέον θέλετε να αναζητήσετε εύκολα το επιμομορφωτικό υλικό, χωρισμένο σε παραγράφους, έχουμε δημιουργήσει ένα αποθετήριο εγγράφων στον ιστότοπο: http://sites.google.com/site/ksepe04/. Εκεί θα ενημερώνουμε συχνά το υλικό, όσο συχνά το ενημερώνει και ο φορέας της Επιμόρφωσης.

Κυριακή, 14 Φεβρουαρίου 2010

Σύγχρονες αντιλήψεις για τη μάθηση και τη διδασκαλία


Μια εμπεριστατωμένη και πλήρης παρουσίαση των Θεωριών μάθησης, των συναφών λογισμικών και της Συνεργατικής μάθησης, από την Επιμορφώτρια Β' επιπέδου Ε. Στάμου

Θεωρίες Μάθησης και ΤΠΕ- Συμπεριφορισμός

Θεωρίες μάθησης σε βίντεο

Συμπεριφορισμός

Κλασικός συμπεριφορισμός-Ι. Pavlov

Το περίφημο πείραμα σε παλιά ταινία:Μια παρουσίαση των θεωριών του:

 Και συνεισφορά του E.L. Thorndike (Ο Νόμος του Αποτελέσματος) στο πείραμα με τη γάτα:Λειτουργικός συμπεριφορισμός

Παρουσίαση και συνέντευξη με το Skinner:Και αυτό συμπληρωματικά: http://www.youtube.com/watch?v=pUeLzfP8tCA


To κλασικό πείραμα του Skinner με ποντίκια (παρατηρείστε προσεκτικά):

Κοινωνιογνωστική θεωρία- Albert Bandura

Μια παρουσίαση στα Αγγλικά:και το πείραμα  της κούκλας Bobo:
Οικοδομισμός

J.M. Piaget

Μια ενδιαφέρουσα παρουσίαση των θεωριών του καθώς και συνέντευξη εδώ

Αλλά και μια σειρά από διαδοχικά βήματα νοητικής ανάπτυξης με τα σχετικά πειράματά του:


Μια συνέντευξη του Seymour Papert, από τα παλιά χρόνια:Ο Paulo Freire μαζί με τον Seymour Papert σε μια συνέντευξη μαζί:Koινωνικοπολιτισμικές θεωρίες
Για τον L. Vygotsky:


Και ένα βιογραφικο του από τη Ρωσία (με αγάπη:-):

Για τον J. Bruner:

Μια παρουσίαση του θρυλικού παιδαγωγού:Εγκαθιδρυμένη μάθηση (Situated Learning)

Μαθαίνουμε παίζοντας:

Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου 2010

Ο ψηφιακός μαθητήςΔείτε και σχολιάστε αυτά τα βίντεο. Ποιά τα χαρακτηριστικά του μαθητή και του δασκάλου του 21ου αιώνα;

Κυριακή, 7 Φεβρουαρίου 2010

Επιμορφωτικό υλικό ΚΣΕ ΠΕ04 (Επικαιροποιημένο, 5-2-2010)

Επιμορφωτικό υλικό ΚΣΕ ΠΕ04 (Επικαιροποιημένο, 5-2-2010)
View more documents from Stergios.
Κατεβάστε το από εδώ. Πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Acrobat Reader για να διαβαστεί.

Επιμορφωτικό υλικό ΚΣΕ-Γενικό μέρος (Επικαιροποιημένο, 7-2-2010)

Κατεβάστε το από εδώ. Πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Acrobat Reader για να διαβαστεί.

Καλή μας νέα αρχή!

Από Τρίτη 9 Φεβρουαρίου αρχίζουμε πάλι. Νέοι επιμορφούμενοι θα μας επισκεπτονται, θα αντλούν υλικό και ιδέες, θα αναρτήσουμε νέα στοιχεία, θα επικαιροποιήσουμε τα παλιά, θα βάλουμε ακόμα λίγο αλατοπίπερο, θα τ' ανακατέψουμε και να δούμε τι θα βγει στο τέλος. Ετσι κι αλλιώς ο χώρος αυτός υπάρχει, χώρος φιλόξενος, κλουβί, αλλά και φωλιά, κάθε άποψης, κάθε πρότασης. Οι παλιοί να μην μας ξεχνούν, οι νέοι να μας δώσουν τη δική τους πινελιά. Το Ιστολόγιο αυτό θα μας βοηθάει πάντα. Και θα είναι πάντα ανοιχτό στις νέες προκλήσεις της νέας περιόδου. Από Τρίτη λοιπόν και μέχρι να σκάσει ο τζίτζικας. Κρίμα που κάποιοι χωρίς τη δική τους θέληση δεν θα είναι κοντά μας, ελέω κληρωτίδας. Ισως η Πάτρα θα έπρεπε να το ξανασκεφτεί. Χάνεται πολύτιμο δυναμικό που θα συνεισέφερε στην απαιτούμενη "κρίσιμη μάζα" των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση. Μην σκέφτόμαστε γραφειοκρατικά. Κάθε επιμορφωμένος που προστίθεται στην λίστα, δημιουργεί από μόνος του ένα ακόμα δυναμικό. Και για να ξεσπάσει σπινθήρας απαιτείται μεγάλη διαφορά δυναμικού, λέει η Φυσική. Εξαρτάται, βέβαια, από το διηλεκτρικό...
Για τους επιμορφωτές αυτή η περίοδος είναι μια ακόμα πρόκληση. Να την δεχτούμε σαν τέτοια και να δράσουμε ανάλογα.