Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2008

Μοντέλα εισαγωγής ΤΠΕ

Μοντέλα εισαγωγής ΤΠΕ στην Εκπαίδευση – Ερευνητικά δεδομένα για την ένταξη των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση

Χρήσιμες συνδέσεις

 1. Για το ρόλο του οικονομικού παράγοντα υπάρχει
  σχετικός διεθνής διάλογος εδώ και αρκετά χρόνια (για παράδειγμα:
  http://info.acm.org/jquest/cacm/p22-crawford.pdf?searchterm=No+One+Is+Making+Money+In+Educational+Software και:
  http://portal.acm.org/citation.cfm?id=269014&dl=ACM&coll=GUIDE
 2. Λάθη στην εκπαιδευτική πολιτική που συνδέεται με τις ΤΠΕ:
  (http://www.unescobkk.org/index.php?id=1539) και http://portal.acm.org/citation.cfm?id=204871
 3. Πληροφορική «ευχέρεια» (fluency): (για μια αναλυτική προσέγγιση: http://www7.nationalacademies.org/bose/Horwitz_Think_Piece.pdf ή και:
  http://www7.nationalacademies.org/bose/ICT%20Fluency_Learning_for_21st_Century_Article.pdf).
 4. Πληροφορικος ή ψηφιακού γραμματισμός (ITC literacy): http://www.ictliteracy.info/ ή και:
  http://www.21stcenturyskills.org/index.php?Itemid=33&id=31&option=com_content&task=view
 5. Πολυγραμματισμοί: (εισαγωγικά: http://www.21stcenturyskills.org/index.php?Itemid=33&id=31&option=com_content&task=view)


Φύλλο εργασίας 1
Δραστηριότητα 1
Αναζήτηση στοιχείων για τις πολιτικές ένταξης των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση.
Δημιουργία μιας ενδεχόμενης «χρονογραμμής» (timeline) που να συσχετίζει τις
πολιτικές αυτές με την τεχνολογική πρόοδο ή άλλες παραμέτρους
Δραστηριότητα 2
Διερεύνηση σε μεγαλύτερο βάθος των τριών «κλασικών» μοντέλων για την εισαγωγή
των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση και συσχέτισή τους με την ελληνική εκπαιδευτική
πολιτική για τις ΤΠΕ – σε διάφορα επίπεδα (παραγωγή λογισμικού, εξοπλισμός, όψεις
της Πληροφορικής και των ΤΠΕ στην εκπαίδευση – τυπική και μη τυπική,
τεχνολογική-επαγγελματική, όλων των βαθμίδων κλπ).
Δραστηριότητα 3
Διερεύνηση σε μεγαλύτερη έκταση και βάθος της προβληματικής της «πληροφορικής
ευχέρειας» (fluency), καθώς επίσης του Πληροφορικού γραμματισμού.

Βιβλιογραφία

• Βοσνιάδου, Σ. (2006). Παιδιά, σχολεία και υπολογιστές, Αθήνα: GUTENBERG.
• Βοσνιάδου, Σ. (2006). Σχεδιάζοντας περιβάλλοντα μάθησης υποστηριζόμενα από τις
Σύγχρονες Τεχνολογίες, Αθήνα: GUTENBERG.
• Κεκκές, Ι. (2004). Οι Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση, Ζητήματα Σχεδιασμού και
Εφαρμογών: Φιλοσοφικές-Κοινωνικές προεκτάσεις, Αθήνα: Ένωση Ελλήνων Φυσικών.
Ατραπός.

• Κουτλής, Μ., Μεγάλου, Ε., Παρασκευάς, Μ., Ρενιέρη, Ν., Κυνηγός, Π., Κομνηνός, Θ.,
Ζαγούρας, Χ., Μπούρας, Χ., & Σταματίου, Γ. (2005). Θα μας κρίνει τελικά όλους το
μέλλον... Οι τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη σχολική
πραγματικότητα, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
• Neil Postman (1998) Διασκέδαση μέχρι θανάτου. Ο δημόσιος λόγος στην εποχή του
θεάματος. Εκδόσεις Δρομέας.
• Larry Cuban (2002) Oversold and Undrused Harvard University Press
• Nicolαs C. Burbules et als (2000) Watch IT! The Risks and Promises of Information
Technologies for Education. Westview press.
• Sara Baase (1997) A Gift of Fire: Social, Legal and Ethical issues in Computing. Prentice
Hall.
• Sara Kiesler. Editor (1997) Culture of the Internet. Lawrence Erlbaum Associates,
Publishers.
• Toru Ishida- Katherine Ishiber(editors) (2000) Digital Cities, Springer
• William J. Mitchell (1998) City of Bits. Space, Place, and the Infobahn. MIT Press.
• Sherry Turkle (1996) Life on the Screen. Identity in the Age of the Internet. Simon
and Schuster.
• Seymour Papert (1991). Νοητικές θύελλες Παιδιά, ηλεκτρονικοί υπολογιστές και
δυναμικές ιδέες, Αθήνα: Οδυσσέας.
• Richard S. Rosenberg (1997) The Social Impact of Computers. Academic Press.
• Andy Hargreaves (2003) Teaching in the Knowledge Society. Open University Press.
• Κουτσογιάννης, Δ. (2002). Ελληνική γλώσσα και πληροφορική τεχνολογία:
πρόταση για τη διαμόρφωση εκπαιδευτικής πολιτικής. Παιδαγωγική Επιθεώρηση
34: 26-43.
• Τζιμογιάννης, Α. (2002). Προετοιμασία του Σχολείου της Κοινωνίας της
Πληροφορίας. Προς ένα Ολοκληρωμένο Μοντέλο Ένταξης των Τεχνολογιών της
Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.
Σύγχρονη Εκπαίδευση, 122, σελ. 55-65.
• Kress, G. (2000a). Σχεδιασμός του γλωσσικού προγράμματος σπουδών με βάση το μέλλον.
Γλωσσικός Υπολογιστής 2:111-124. (http://www.greek-language.gr/).

(Από το Επιμορφωτικό υλικό του ΕΑΙΤΥ)

Δεν υπάρχουν σχόλια: