Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2008

Μεθοδοι διδασκαλίας


Βιβλιογραφία - Δικτυογραφία

Ενδεικτικές ψηφιακές πηγές Δικτυογραφία

Διδακτικές Μέθοδοι
http://kpe-edess.pel.sch.gr/prosegiseis.htm
• Συνεργατική Μάθηση: από τη θεωρία στην πράξη
http://www.geocities.com/pee2000mac/symbosio/neofytf.doc
• Η συνεργατική μάθηση στο ελληνικό σχολείο
http://epirus.sch.gr/educonf-1/ksinogianopoulou-giepis.pdf
• Ο Σχεδιασμός μιας Διαδικασίας Μάθησης μέσω του Δικτύου Υπολογιστών
http://hyperion.math.upatras.gr/tea/Bb.html#B15
• Δραστηριότητες Μάθησης μέσω Υπολογιστή
http://www.etpe.gr/files/proceedings/uploads/p127raptis.pdf
• Οι Νέες Τεχνολογίες στη Διδακτική και τη Μαθησιακή 4ιαδικασία
http://www.etpe.gr/files/proceedings/uploads/eisigisi2.pdf
• Διδασκαλία και Μάθηση με τη βοήθεια των Νέων Τεχνολογιών
http://www.etpe.gr/files/proceedings/uploads/p125raptis.pdf

Βιβλιογραφία

• Αναγνωστοπούλου, Μ. Σ. (2005). Οι διαπροσωπικές σχέσειςεκπαιδευτικών και μαθητών στη σχολική τάξη. Θεωρητική ανάλυση και εμπειρική προσέγγιση. Θεσσαλονίκη, Κυριακίδης
Στο βιβλίο δίνονται οι βασικές προϋποθέσεις για την εφαρμογήτης ομαδικής εργασίας στην σχολική τάξη.
• Eisenstadt, M. & Wason, P. (1985). Μάθηση και εκπαίδευση ΙΙ.Μτφρ. Γ. Μπαρουξής. Αθήνα, Κουτσουμπός
Μολονότι κάπως παλιό, πρόκειται για καλό βιβλίο, γραμμένο με επιστημονικότητα αλλά και ευκολία κατανόησης, προτέρημα σχεδόν άγνωστο σε μεταφρασμένα σχετικά βιβλία.
• Avouris, N., Dimitracopoulou, A., & Komis, V. (2003). On analysis of collaborative problem solving: An object-oriented approach. Computers in Human Behavior, Vol. 19, Issue 2,March, pp. 147-167.
• Scardamalia, Μ. & Bereiter, C. (1994). Computer Support for Knowledge – Building Communities, The Journal of the Learning Sciences, 3(3), pp. 265-283.
• Frey, K. (1986). H μέθοδος project. Μια μορφή συλλογικής εργασίας στο σχολείο ως θεωρία και πράξη. Μτφρ. Κ. Μάλλιου.Θεσσαλονίκη, Κυριακίδης
Πρόκειται για κλασικό βιβλίο για την εφαρμογή της μεθόδου των σχεδίων συνεργατικής έρευνας στο σχολείο.
• Holloway, C. (1985). Μάθηση και εκπαίδευση. τ. Α΄. Μτφρ. Γ.Κονδύλης. Αθήνα, Κουτσουμπός Είναι συμπληρωματικό του βιβλίου των Eisenstadt, M. & Wason,P. (1985).
• Johnson, D. W. & Johnson, R. Τ. (1999). Learning Together and Alone. Cooperative, Competitive, and Individualistic Learning.5th ed. Boston, Allyn and Bacon
Είναι διεθνώς το βασικό βιβλίο στο οποίο στηρίζεται η εφαρμογή της ομαδικής και ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας και μάθησης.
• Kahney, H. (1997). Λύση προβλημάτων. Μτφρ. Π. Ρούσος Αθήνα, Ελληνικά γράμματα
Το βιβλίο δίνει μια γενική ενημέρωση για τα θέματα της επίλυσης προβλημάτων, όχι βεβαίως στο στενό πλαίσιο του σχολείου.
• Νημά, Ε. & Καψάλης, Α. (2002). Σύγχρονη Διδακτική.Θεσσαλονίκη, εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Πρόκειται για βασικό εγχειρίδιο για υποψήφιους και μάχιμους εκπαιδευτικούς, το οποίο δίνει κυρίως έμφαση σε θέματα σχεδιασμού, εκτέλεσης και αξιολόγησης της διδασκαλίας.
• Φράγκος, Χ. (1977). Ψυχοπαιδαγωγική. Θέματα Παιδαγωγικής Ψυχολογίας, παιδείας, Διδακτικής και μάθησης. Αθήνα,Παπαζήσης
Επίσης χρήσιμο βιβλίο, από τα πρώτα βιβλία Παιδαγωγικής Ψυχολογίας στην Ελλάδα με έμφαση στις εφαρμογές των θεωριών της μάθησης και των ψυχολογικών δεδομένων στην εκπαιδευτική πράξη.
• Borich, G. D. (2004). Effective Teaching Methods. 5th ed. Upper Saddle River, Pearson.
• Gage, N. L. & Berliner, D. C. (1998). Educational Psychology. 6thed. Boston, Houghton Mifflin.de Jong, T. & Sarti. L. (ed., 1994). Design and Production of Multimedia and Simulation-based Learning Material. Dordrecht,Kluwer
• Mietzel, G. (2001). Padagogische Psychologie des Lernens und Lehrens. 6. Aufl. Gottingen, Hogrefe
• Slavin, R. (2000). Educational Psychology. Theory and Practice.6th editon. Boston, Allyn and Bacon Κυνηγός, Χ., Φράγκου, Σ.(2000). Πτυχές της Παιδαγωγικής Αξιοποίησης της Τεχνολογίας Ελέγχου στην Σχολική Τάξη. Πρακτικά 2ου ΠανελλήνιουΣυνεδρίου ‘Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίαςστην Εκπαίδευση’. Επιμέλεια Β. Κόμης, Εκδόσεις ΝέωνΤεχνολογιών, 83-91.
• Αγγελή, Χ. & και Βαλανίδης, Ν. (2004). Μία Προσέγγιση Διδακτικού Σχεδιασμού για την Ενσωμάτωση Εργαλείων των Τ.Υ.Π.Ε. στη Διδακτική-Μαθησιακή 4ιαδικασία, Πρακτικά 4ουΠανελληνίου Συνεδρίου Ε.Τ.Π.Ε., Παν/μιο Αθήνας, Οκτώβριος2004, Τόμος Α, σελ.3-13.

(Από το υλικό του Επιμορφωτικό υλικό του ΙΤΥ για τα ΚΣΕ)

Δεν υπάρχουν σχόλια: