Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2008

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόµηση της κοινωνίας της Γνώσης

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόµηση της Κοινωνίας της Γνώσης. - Η ένταξη
των ΤΠΕ στα πλαίσια των στόχων της εκπαίδευσης για το 2010.


Χρήσιμες συνδέσεις:
http://rights.apc.org/handbook/index.shtml Μια πολύ κατατοπιστική σελίδα σχετικά με θέματα που αφορούν την πολιτική ΤΠΕ.
http://www.ictpolicy.edna.edu.au/sibling/page1.html Βάση δεδομένων για την πολιτική ΤΠΕ στην εκπαίδευση και την επιμόρφωση της αυστραλιανής κυβέρνησης
http://www.unescobkk.org/index.php?id=496 Project της UNESCO σχετικό με την πολιτική ΤΠΕ στην εκπαίδευση
http://www.ncte.ie/AbouttheNCTE/ICTPolicy/ Πολιτική ΤΠΕ στην εκπαίδευση της Ιρλανδικής κυβέρνησης.
http://www.edusud.org/spip.php?rubrique88 Σελίδα με συνδέσμους σε διεθνείς οργανισμούς που ενεργοποιούνται στο χώρο της πολιτικής ΤΠΕ στην εκπαίδευση.
http://www.infodev.org/en/Project.11.html Project σε εξέλιξη σε σχέση με την πολιτική ΤΠΕ στην εκπαίδευση

Βιβλιογραφία
Watson, D. (2004). Pedagogy before Technology: Re-thinking the Relationship between ICT and Teaching, Education and Information Technology, 6(4), 251-266. Η εργασία παρουσιάζει την άλυτη διχογνωμία της σκοπιμότητας εισαγωγής των ΤΠΕ στην εκπαίδευση.

Reynolds, D. & Trip, H. (20033). ICT The hopes and the reality. Britissh Journal of Educational Policy, 34(2), 151-167. Παρουσιάζει τους λόγους αισιοδοξίας για το ενδεχόμενο οι ΤΠΕ να δώσουν ώθηση στα επιτεύγματα των μαθητών.

Hepp, K.P. (2003). Critical factors for an ICT in education policy in developing countries. Information Technology: Research and Education, 2003. Proceedings. ITRE2003. 501- 505. Σε μικρή κλίμακα αρκετά project πέτυχαν καλά αποτελέσματα στην εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση παρέχοντας ένδειξη ότι οι ΤΠΕ μπορούν να παίξουν ρόλο ως μοχλός αλλαγής.

Kozma, R. (2005). National policies that connect ICT-based education reform to economic and social development. Human Technology, 1(2), 117-156. Περιγράφει ένα συστημικό πλαίσιο παραγόντων ανάπτυξης και τύπους ανάπτυξης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση εθνικών πολιτικών για τις ΤΠΕ στην εκπαίδευση για την αναμόρφωση εθνικών στόχων αναμόρφωσης της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης.

(Από το Επιμορφωτικό υλικό του ΕΑΙΤΥ)


Δεν υπάρχουν σχόλια: