Κυριακή, 21 Φεβρουαρίου 2010

Βιολογία Α΄-Γ΄ Γυµνασίου

«Βιολογία Α΄-Γ΄ Γυµνασίου»

Εισαγωγή
Η «Βιολογία Α΄-Γ΄ Γυµνασίου» είναι ένα διαδικτυακό περιβάλλον δραστηριοτήτων µε (α) πολυµεσικό υλικό, (β) προσοµοιώσεις, (γ) δοκιµασίες, (δ) παιχνίδια, παρουσιάσεις και άλλες υπερµεσικές εφαρµογές, που προορίζεται κυρίως για µαθητές Γυµνασίου, καλύπτοντας ένα µεγάλο µέρος από τους στόχους του αναλυτικού προγράµµατος των µαθηµάτων Βιολογίας Α΄ και Γ΄ Γυµνασίου.
Το λογισµικό δηµιουργήθηκε από οµάδα Βιολόγων και Προγραµµατιστών της τριτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Σχεδιάστηκε ως υποστηρικτικό υλικό του µαθήµατος της Βιολογίας της Α΄ και Γ΄ Γυµνασίου. Με τη συνδροµή των Σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφόρησης «Βιολογία Α΄-Γ΄ Γυµνασίου» καλύπτει βήµα-βήµα το σύνολο της διδακτέας ύλης. Περιέχει υλικό µε κείµενα, φωτογραφίες, κινούµενες εικόνες, έγχρωµα βίντεο, αφήγηση, -ευρετήριο και λίστα µε όρους που πρέπει να γνωρίζουν οι µαθητές και την επεξήγησή τους, καθώς και ενδιαφέροντα παιχνίδια µε θέµατα βιολογίας.
Αναπτύχθηκε και αξιολογήθηκε στο πλαίσιο της ∆ηµιουργίας Υποστηρικτικού Υλικού για το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και διατίθεται σε CD-ROM ή στο διαδίκτυο:
http://pi-schools.sch.gr/logismika1/gymnasio/
Το λογισµικό συνοδεύει το βιβλίο του µαθητή, το βιβλίο του καθηγητή, τον εργαστηριακό οδηγό και το τετράδιο εργασιών.

Κατηγορία(-ες) στην οποία ανήκει το λογισµικό
Το συγκεκριµένο λογισµικό εντάσσεται στην κατηγορία των υποστηρικτικών µέσων του µαθήµατος· όµως, λαµβάνοντας υπόψη τις προσφερόµενες δυνατότητές του, οδηγούµαστε στο συµπέρασµα ότι ανήκει σε δύο διαφορετικές κατηγορίες, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. Είναι ηλεκτρονικό βιβλίο που περιέχει πλήθος εύληπτων πληροφοριών και εικόνων, αλλά και προσοµοιώνει λειτουργίες οργάνων και οργανικών συστηµάτων. Το λογισµικό είναι πολύ εύκολο στη χρήση του και δεν χρειάζονται ιδιαίτερες γνώσεις υπολογιστή για να το τρέξει ο καθηγητής και ο µαθητής:
 
Εγχειρίδιο χρήσης και εγκατάστασης
Περιλαµβάνει εγχειρίδιο χρήσης µε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη χρήση του.

Παιδαγωγική αξιοποίηση του λογισµικού στη διδακτική πράξη
Το λογισµικό είναι σχεδιασµένο για χρήση σε συνθήκες σχολικού εργαστηρίου πληροφορικής µε επιβλέποντα καθηγητή. Ακολουθώντας τη διάταξη της ύλης του βιβλίου του µαθητή, µε πολύ απλά λόγια και εικόνες ή βίντεο, δίνει τη δυνατότητα στους µαθητές όλων των µαθησιακών επιπέδων να ασχοληθούν µε τα θέµατα που παρουσιάζονται και συντελεί ώστε να γίνει πιο εύληπτη η διδακτέα ύλη και άρτια η εµπέδωση των βιολογικών φαινοµένων και λειτουργιών.
Με λίγα λόγια και µε σαφή τρόπο παρουσιάζεται η λειτουργία κάθε οργάνου ή συστήµατος. Η κάλυψη της διδακτέας ύλης γίνεται πολύπλευρα και περιλαµβάνει θεωρία, προσοµοιώσεις της λειτουργίας των οργάνων και των οργανικών συστηµάτων, σχέδια, κινούµενες εικόνες, βίντεο κ.ά. Περιλαµβάνει επίσης ένα παιχνίδι γνώσεων.
Μπορεί να αξιοποιηθεί ως πηγή άντλησης υλικού, το οποίο ο εκπαιδευτικός χρησιµοποιεί για να προκαλέσει το ενδιαφέρον των µαθητών του, αλλά και για πραγµατοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, µε τις οποίες οι µαθητές µπορούν να αναπτύξουν επιστηµονικές δεξιότητες παρατηρώντας, αναζητώντας, υποθέτοντας, επιβεβαιώνοντας. Το λογισµικό µπορεί να αξιοποιηθεί µέσα σε µία τάξη ως εξής:
α) Παρουσίαση ενός µαθήµατος ανθρωπολογίας µε το βιντεοπροβολέα από τον ίδιο το
διδάσκοντα ή από µια οµάδα µαθητών.
β) ∆ιδασκαλία ενός µαθήµατος στο εργαστήριο υπολογιστών µε «Φύλλα Εργασίας» που προτείνονται στο τετράδιο εργασιών.
γ) Ενασχόληση των µαθητών µε εργασίες (projects) που απαιτούν προσοµοιώσεις και παρουσίασή τους στην τάξη

Επιµορφωτικό υλικό για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών

Δεν υπάρχουν σχόλια: