Κυριακή, 21 Φεβρουαρίου 2010

Χηµεία Β΄-Γ΄ Γυµνασίου

Χηµεία Β΄-Γ΄ Γυµνασίου: Ο Θαυµαστός Κόσµος της Χηµείας για το Γυµνάσιο

Εισαγωγή
To εκπαιδευτικό Λογισµικό «Χηµεία Β΄-Γ΄ Γυµνασίου: O θαυµαστός κόσµος της Χηµείας για
το Γυµνάσιο» περιλαµβάνει:
α) Ένα CD το οποίο καλύπτει πλήρως τη νέα διδακτέα ύλη της Χηµείας στις Β΄ και Γ΄ Γυµνασίου. Η κάλυψη της διδακτέας ύλης γίνεται πολύπλευρα και περιλαµβάνει θεωρία, προσοµοιώσεις πειραµάτων µε φύλλα εργασίας, µεγάλο αριθµό σχεδίων, εικόνων, βίντεο κ.ά. Περιλαµβάνει επίσης τις βιογραφίες σηµαντικών Χηµικών, λεξικό χηµικών όρων, χρήσιµες υπερσυνδέσεις, ενώ η κάλυψη της ύλης γίνεται µε τη µεγαλύτερη δυνατή διαθεµατικότητα. Το λογισµικό αυτό έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου: http://pi-schools.sch.gr/logismika1/gymnasio/
β) Εγχειρίδιο χρήσης στα Ελληνικά. Το λογισµικό δηµιουργήθηκε από οµάδα Χηµικών της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης µε έδρα το
Τµήµα Χηµείας του Α.Π.Θ. αλλά και Χηµικών από τη δευτεροβάθµια Εκπαίδευση.
Αναπτύχθηκε και αξιολογήθηκε στο πλαίσιο της ∆ηµιουργίας Υποστηρικτικού Υλικού για το
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και διατίθεται σε CD-ROM.
Κατηγορία(-ες) στην οποία ανήκει το λογισµικό
Το συγκεκριµένο λογισµικό θα µπορούσε να ενταχθεί στην κατηγορία «Υπερκείµενα και Ηλεκτρονικά βιβλία πολυµέσων». Λαµβάνοντας επίσης υπόψη τις προσφερόµενες δυνατότητές του, οδηγούµαστε στο συµπέρασµα ότι αυτό το λογισµικό ανήκει στην κατηγορία των «Συστηµάτων Προσοµοιώσεων»


«Ο θαυµαστός κόσµος της Χηµείας για το Γυµνάσιο» θεωρείται ότι ανήκει στην κατηγορία «Υπερκείµενα και Ηλεκτρονικά βιβλία πολυµέσων», διότι καλύπτει βασικά την ύλη της Χηµείας στο Γυµνάσιο µε τη βοήθεια πολυµέσων, όπως εικόνες, βίντεο, σχέδια, εικονικά εργαστήρια κ.λπ. Επίσης, θεωρείται λογισµικό προσοµοίωσης, αφού σε αυτό προσοµοιώνονται διεργασίες και φαινόµενα της Χηµείας.
Συνοδευτικά εγχειρίδια για το διδάσκοντα και το µαθητή
Το λογισµικό συνοδεύει Εγχειρίδιο χρήσης στα Ελληνικά, ενώ ο χρήστης του λογισµικού έχει ανά πάσα στιγµή στη διάθεσή του ειδικό υπερσύνδεσµο (κουµπί) που παραπέµπει στη βοήθεια για το Λογισµικό. Επιπλέον προσφέρεται και ένα σύνολο δραστηριοτήτων (25 συνολικά Παιδαγωγικών Σεναρίων που αναφέρονται στη Χηµεία) κατάλληλων για τη διδασκαλία µε τη χρήση λογισµικού στο Γυµνάσιο:
 
 


Κάθε «Φύλλο Εργασίας» χαρακτηρίζεται από µια συγκεκριµένη δοµή, που προέρχεται από την εφαρµογή της γνωστής στρατηγικής «Πρόβλεψη - Επιβεβαίωση - Συµπεράσµατα».
Εγχειρίδιο χρήσης και εγκατάστασης
Το λογισµικό συνοδεύει εγχειρίδιο χρήσης και εγκατάστασης, ενώ το ίδιο κείµενο είναι ενσωµατωµένο και στο λογισµικό. Στην αρχική οθόνη του λογισµικού υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες για την εγκατάσταση του λογισµικού, πληροφορίες για τις απαιτήσεις του λογισµικού σε σχέση µε το hardware, καθώς και πληροφορίες για την εγκατάσταση των βοηθητικών προγραµµάτων που απαιτούνται για τη λειτουργία του λογισµικού, π.χ. Flash κ.ά.
Παιδαγωγική αξιοποίηση του λογισµικού στη διδακτική πράξη
Ο διδάσκων και οι µαθητές που το χρησιµοποιούν δεν χρειάζεται να γνωρίζουν κάποια γλώσσα προγραµµατισµού. Στην πραγµατικότητα το λογισµικό συνιστά ένα ηλεκτρονικό βιβλίο Πολυµέσων και ταυτόχρονα ένα εικονικό «Χηµικό Εργαστήριο». Λαµβάνοντας υπόψη ότι διατίθεται δωρεάν σε όλους για εκπαιδευτικούς σκοπούς µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε διαφορετικούς τρόπους: α) Παρουσίαση ενός πειράµατος χηµείας µε το βιντεοπροβολέα, από τον ίδιο το διδάσκοντα ή
από µια οµάδα µαθητών. β) ∆ιδασκαλία ενός µαθήµατος στο εργαστήριο υπολογιστών µε έτοιµα «Σενάρια» και
«Φύλλα Εργασίας». Οι µαθητές εργάζονται σε οµάδες.

γ) Ενασχόληση των µαθητών µε εργασίες (projects) που απαιτούν προσοµοιώσεις φαινοµένων και παρουσίασή τους στην τάξη.
∆ιάχυση του λογισµικού - Υποστήριξη
Το λογισµικό αυτό θα διανεµηθεί µε την µορφή του CD σε όλα τα Γυµνάσια της χώρας. Επιπλέον, είναι αναρτηµένο στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου: http://pi-schools.sch.gr/logismika1/gymnasio/

Επιµορφωτικό υλικό για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών ΠΕ04

Δεν υπάρχουν σχόλια: