Τρίτη, 9 Μαρτίου 2010

ΣΕΠ, ξανά...

Το Σ.Ε.Π. είναι ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον προσομοίωσης πειραμάτων

θερμότητας και θερμοδυναμικής. Ο καθηγητής παράλληλα με τις

προσομοιώσεις μπορεί να συνδυάσει τη διδασκαλία του με πολυμεσικό

υλικό, ενώ ο μαθητής έχει στη διάθεσή του τετράδιο στο οποίο καταγράφει

τις σημειώσεις του, τις οποίες μπορεί να τυπώνει και να στέλνει με

e-mail. Η προσπάθεια της κατασκευάστικής ομάδας είναι να ενσωματώσει

τις προσομοιώσεις σε ένα ολοκληρωμένο εποικοδομητικό περιβάλλον

ομαδοσυνεργατικής μάθησης, στην οποία ο διδάσκων έχει συντονιστικό και

διευκολυντικό ρόλο. Μ' αυτόν τον τρόπο ο διδάσκων εμπλέκει το μαθητή σε

μεγάλη ποικιλία δραστηριοτήτων που είναι πολύ δυσκολο να υλοποιηθούν σε

συνθήκες πραγματικού εργαστηρίου. Δίνεται εμφαση στον ρεαλισμό των

προσομοιώσεων, στις δυνατότητα πολλαπλών αναπαραστάσεων (

μακροσκοπικό-μικροσκοπικό επίπεδο, γραφικές παραστάσεις), στην

ελευθερία των χειρισμών και την σχετικά καλή παραμετρικότητα. Ως

ανοιχτό περιβάλλον προσομοιώσεων μπορεί εύκολα να ενταχθεί στο

Αναλυτικό πρόγραμμα.


Sep
View more presentations from Stergios.
Διαβαστε επίσης την εργασία:
eikonikoerg.pdf του καθ. κ. Δ. Ψύλλου κ.α, δημιουργών του Σ.Ε.Π.

Δεν υπάρχουν σχόλια: